Fiskevatten

nyka

Peka för sjönamn och andra benämningar.

Inringat, de speciellt prioriterade fiskevatten som ständigt underhålls med vuxen ädelfisk.

Klicka på ett vatten för att få mer detaljer, info och beskrivningar.

Djupkartor:
Hamresbodsjön
Järsjön
Lindesjön
Västansjön
Storsjön
Tygstabodsjön
Tannsjön
Stultsjon
Stärtesbosjön
Norrtjärn
SAMLAD FIL DJUPKARTOR.

Trosstjärn Laxbäck Tygstaboånån Veggarsstjärn Kalltjärn Trollmyrstjärn Olanderstjärn Storsjön Storsjön Åltjärn Gåstjärn Västansjön Stultsjön Abborrtjärn Högtjärn Långrosbosjön Järsjön Skavsjön Centralorten Trönö Kungsgården, Norrala Glössbo, Rengsjö Visbostorsjön Visbo Lillsjön Tannsjön Igeltjärn Norrjärnäs Stertesbosjön Lindesjön Grottsjön Norrån Trönöån Flysån Hamresån Hamresbosjön Östertjärn Länk till knappen/sidan om Trönö Camping Mer utskriftsvänlig karta Norrrtjän Mörtsjön Gårtjärn Sörjärnäs Sörtjärn LillOrtjärn Lillhisjön Flattjärn Daglystjärn Glamstatjärn Norrbotjärn Rödmyrtjärn Väg mot Rengsjö / Iungen Tygstabosjön

Se även Karta Trönö 2024

Stärtebosjön

Senaste tillskottet bland de speciella fiskevatten vi satsar extra på. From vintern 2021 kommer det att finnas regnbåge i Stärtesbosjön. Regnbåge som vi odlat själva i Trönö i en av våra egna odlingsdammar. Dammodlad fisk har visat sig ge mycket bättre kvalitet jämfört kassodlad, avsevärt mindre fenskador, friskare och starkare firrar som ger sportfiskaren en betydligt mer utmaning och ett mer naturnära fiskeupplevelse. Första planteringen gjordes oktober 2020 och tanken är att öppna för fiske när isläget så medger inför vintern 2021.

 

Västansjön

vastansjon
En medelstor (72 ha), näringsfattig och relativt mittdjup (max 33 m) kallvattensjö, längst upp i systemet. Tillflöden av småbäckar från Trosstjärn och Storkällmyren. Genom prästbäcken sker avrinning genom Sörtjärn ner till Storsjön.

Västansjön har nätprovfiskats av länstyrelsen 2001. Resultat se länk: Fiskeriverket. Riklig förekomst av abborre, lake, siklöja samt nors. Ganska lite gädda samt avsaknad av generationer av mört.

Ett rödingprojekt pågår i Västansjön. En första utsättning Hornavanröding utfördes 2004. Beståndet utveckling har följts genom flera provfisken, 2005 – 2007 och visat att rödingen klarat sig ganska så bra. Varje höst under åren 2007-2016 har ytterligare utsättning av vuxen röding skett. På senare år Pajlaka-röding från Noppikoski. Fisket har inledningsvis varit försiktigt men under de 2 sista åren med både ökande fångster(mängd/storlek) som intresse. Vårvinterfiske på is samt långdrag på försommaren är populärast.

I en rödingmage upptäktes ett litet kräftdjur som via Sötvattenlab nu har artsbestämt till ”Taggmärla”, Pallasea quadrispinosa. Ett minne från istiden faktiskt, likt ”Mysis relikta” – bra mat för röding !

 • Fiskekort: Kategori Ö. Max antal 4 rödingar/kort och dag. Alternativt årskort. Nätförbud gäller. Båt finns att hyra av föreningen.

Stultsjön

stultsjon
Gränsvatten till Enånger, mycket fin medelstor sjö. Fiskrik på framförallt abborre och mört. Öring förekommer ”naturligt” och i samarbete med Enångers FVoF har ytterligare förstärkning av öringstammen gjorts under våren 2009. Detta med ca 1800 st, 2-årig Konneviesi-öring.

Fiskekort löses alternativt inom Enånger eller Trönö fvf och gäller i båda fallen över hela sjön.

Fiske med spinn eller mete. Nätförbud.

 • Fiskekort:
  • Kategori Ö (ädelfiske)
  • Max 3 fiskar /dag o kort
  • Minimimått 30 cm

Åltjärn

altjarn
Åltjärnen ligger vackert placerad i myrmark med omgivande bergskullar. Lite ”fjällik” i miljön. Naturskyddsområde alldeles intill. Tillhör de speciella vatten som fylls på med vuxen öring. Vid de två vindskydden finns iordningställda eldstäder. Fiskestig runt sjön.

Flugfiske går utmärkt från de flesta stränder. Fiske från båt ej tillåtet.

 • Fiskarter: Småabborre, öring (ursprunglig och från odling). Säsongen 2017 tillfälligtvis även regnbåge.
 • Fiskekort:
  • Kategori Ö (ädelfiske)
  • Max 3 fiskar /dag o kort
  • Minimimått 30 cm

Gåstjärn

gastjarn
Medelstor tjärn i skogs och myrlandskap. En av de vatten som regelbundet tillförs vuxen Trönö-öring från vår egen odling. Populär för såväl vinterfiske som strandmete sommartid. Vissa möligheter för flugfiske. Fiskestig runt om, dock periodvis våta partier. Båt ej tillåtet. Avrinning genom Gåsån som har reproduktion av bäcköring. Ett vindskydd med eldstad finns tillgängligt.

 • Fiskarter: Småabborre, Trönö-öring (från vår odling), samt naturligt förekommande.
 • Fiskekort:
  • Kategori Ö (ädelfiske)
  • Max 3 fiskar /dag o kort
  • Minimimått 30 cm

Abborrtjärn

aborrtjarn
Mycket liten tjärn med delvis sanka stränder i mossmark. Flugfiske kan gå från någon position annars gäller tradionellt strandmete. Pimpelfiske på vintern. Tillhör också de mindre vatten som under många år fått tillskott av Trönö-öring från vår egen odling.

 • Fiskarter: Småabborre, Trönö-öring (från vår odling) samt naturligt förekommande.
 • Fiskekort:
  • Kategori Ö (ädelfiske)
  • Max 3 fiskar /dag o kort
  • Minimimått 30 cm

Högtjärn

hoktjarn
Liten gemytlig skogstjärn i nära anslutning till allmän väg mellan Glössbo och Trönö. Högtjärn har för många år sedan rotenonbehandlats och sedan dess används för inplantering av vuxen regnbåge, dvs är ett utpräglat put&take-vatten.

Stränder är delvis förstärkta med spänger och ett timrat vindskydd samt en eldstad vid sjön.

Sättfisk (regnbåge) tillförs kontinuerligt / säsong i lagom mängd för att hela tiden ge ett intressant fiske. På sommarhalvåret kan man fiska spinn, strandmeta eller flugfiska. På vintern gäller givetvis pimpelfiske. Fiske kan ske året runt, dock endast med dygnsfiskekort för P&T. Kostnaden är 100:-/kort och person och man får ta max 3 st fiskar på detta.

Närmaste Fiskekortautomat vid ICA i centralorten Trönö. Alternativt kan fiskekort lösas även via Swish, nr är: 123 562 46 06.

 

Trönö-ån

Mer än 2 mil lång från utloppet i Storsjön till sockengränsen mot Norrala. I de övre partierna omväxlande strömmande med avbrott för mer eller mindre lugnare delar, höljor och vackert slingrande flöde. Huvudsaklig fiskart, öring. I de nedre partierna är merparten av flödet lite lugnare. På senare åren har även harren där brett ut sig, men det finns även öring. Gädda, lake, en och annan abborre är de övriga fiskarter som förkommer.

trollmyrtjarn

Strandzonen är idag väl bebuskad och på många ställen är ån svårtillgänglig. Detta utgör dock på samma gång ett naturligt hinder för hårt fiske samt matförråd och skydd för såväl fisk som andra livsformer, fåglar, däggdjur, insekter mm.

Trönö och Norralaån har (pågår delvis) rensats från olika vandringshinder, dammanläggningar med syfte att helt frigöra fiskvägar för havsvandrande arter. Yngel av havslaxöring av Ljusnantyp har och kommer att planterats in för att på sikt försöka åstadkomma en egen naturlig stam i systemet som komplement till redan befintlig mer stationär typ, se bilden till vänster !

Fiskekort kategori Ö, ädelfiske. Spinn-, flugfiske och tradionellt spömete kan vara lämpligt.

Storsjön

storsjonUnder många år var Storsjön fv-föreningens tyngdpunkt och stora dragplåster. Odlingskassen var placerad där och årligen tillfördes stora mängder odlad öring från denna kasse. Öringen då var av Heligeå/Vännå stammar. Av någon anledning dalade intresset för fisket där och därmed också den tidigare verksamheten att underhålla en tillräckligt attraktiv öringstam. Parallellt med detta påbörjades avelsarbetet och odlingen av den egna Trönö-öringen. Vem vet, kanske en dag Trönö-öringen kan återutsättas i större skala i Storsjön igen ?
En sprillans ny vandringsbar utloppsdamm i form av en naturtröskel till Trönöån utfördes inom Fiskeplan sommaren 2005.

 • Fiskarter: Öring, gädda, aborre, mört, siklöja, nors, lake och gers.
 • Fiskekort:
  • Kategori A

 

Övriga fiskevatten

Totalt i Trönö finns ett 40-tal större och mindre sjöar och tjänar att fiska i. Se även Karta Trönö 2024 !

Trönö Fiskevårdsförening

Ordf: Lars-Gunnar Östlund, telnr: 070-229 11 75
Sekr: Emanuel Bylund telnr: 070-308 05 51
Kassör: Jan-Olov Westlund, telnr: 070-640 04 14
GÄSTBOK: Skriv gärna till oss via vår Facebooksida (Trönö Fiskevårdsförening)

Dagkort kan nu även lösas via Swish, nr är: 123 562 46 06
swish-logo-utan-bakgrund-10

När du löser fiskekort ska du känna till våra Fiskeregler 2024
Obs nya kortpriser from 2024!

120:- / person o dag, ädelfiske kat Ö
150:- / person o dag, P&T-fiske Högtjärn och Stärtesbosjön

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB